Afbeelding
Waterschap Rivierenland

Vertrouwensbreuk rond aanpak vervuiling golfbaan Spijk

Politiek

SPIJK Vorig jaar augustus is begonnen met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Voor het saneren is een handhavingsovereenkomst met een plan van aanpak. Daarin staan werkwijzen en afspraken over de termijnen om de milieudoelen te behalen. Ten opzichte van een jaar geleden is de situatie op het terrein enigszins verbeterd maar vooral de achterblijvende aanpak van staalslakken vormt nog steeds een milieurisico. 

De aannemer moest in de eerste maanden de directe risico’s voor het milieu aanpakken. De gemeente West Betuwe ziet toe dat de aannemer de risico’s voor het milieu tot een minimum beperkt. In het plan van aanpak staat wat de volgorde is van de werkzaamheden. Ook staat daarin wanneer verschillende werkzaamheden klaar moeten zijn.

STAALSLAKKEN Ten opzichte van een jaar geleden is de situatie op het terrein enigszins verbeterd. Op een groot deel van het terrein liggen nog altijd staalslakken direct op de onderliggende bodem. Sommige liggen onder het grondwaterniveau. Hierdoor verslechtert de bodem- en grondwaterkwaliteit steeds verder. Volgens de planning moesten de staalslakken op dit moment afgedekt en geconcentreerd zijn op een veel kleiner deel van het terrein. De staalslakken zijn echter nog niet afgedekt. Het regenwater dat hierop valt, raakt nog altijd vervuild. Dit vormt een risico voor het milieu, voor zowel de bodem als het oppervlaktewater.

VERTROUWENSBREUK Op basis van hetgeen het afgelopen jaar is gedaan, moet de gemeente concluderen dat het vertrouwen ernstig is geschaad. De aannemer zorgt niet voor een tijdige sanering op een wijze die goed is voor het milieu. Dit geldt zowel voor de uitvoering van het saneren als het monitoren van de verontreiniging van bodem en grondwater met onderzoeken.

Deze vertrouwensbreuk resulteert in het voornemen om opnieuw over te gaan tot handhaving. Op deze manier dwingt de gemeente de partijen tot een juiste en spoedige uitvoering van het plan van aanpak. Indien zij hieraan geen gevolg geven, staat de handhavingsovereenkomst zelf op het spel. De blijvende risico’s voor het milieu maken dat de gemeente deze stap anders moet nemen.

BESLUITVORMING ZONNEPARK THE DUTCH UITGESTELD Op de te saneren locatie ligt een voornemen om een tijdelijk zonnepark van circa 37 hectare te realiseren. Het college van de gemeente West Betuwe heeft op 2 november de besluitvorming over de vergunningverlening uitgesteld. De ontvangen zienswijzen en de gebrekkige voortgang van het saneren vragen om een heroverweging van het voorgenomen besluit om de omgevingsvergunning te verlenen.

De dossiers bodemsanering en aanleg zonnepark hebben een grote onderlinge samenhang. Het ene dossier kan niet los van het andere dossier gezien worden. Daarnaast is het noodzakelijk de huidige stukken die horen bij de vergunningsaanvraag voor het zonnepark aan te vullen. Zo kan het college een gedegen afweging maken rondom de inpassing van dit plan in de omgeving. Het definitief besluit over de vergunningverlening voor het zonnepark vraagt daarom om nauwkeurige afstemming.