Op weg naar een veilige en leefbare dijk

4 oktober 2018 om 16:03 lokaal

GORINCHEM De bestuurders van de gezamenlijke overheden (drie gemeenten, twee provincies, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland) staan achter de keuze voor een oplossing voor de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg: het voorkeursalternatief.

Het voorkeursalternatief bestaat uit een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Op 16 oktober stelt het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland het voorkeursalternatief vast.

De Graaf Reinaldalliantie (een samenwerkingsvorm tussen Waterschap Rivierenland en de aannemerscombinatie Waalensemble) hecht veel waarde aan het betrekken van bewoners en belanghebbenden bij het proces. Daarom zijn er regelmatig inloopbijeenkomsten georganiseerd om de bewoners te informeren en om informatie en wensen op te halen. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. De inbreng van vele betrokken bewoners heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de gekozen oplossing.

Gedeputeerde Josan Meijers van provincie Gelderland: ,,Heel mooi dat zoveel bewoners zich betrokken voelen en actief betrokken worden. Overheden worden op deze manier gestimuleerd en geprikkeld om zoveel mogelijk oplossingen op maat te ontwerpen."

Marianne Morren, voorzitter van de klankbordgroep, geeft aan: ,,De klankbordgroep vindt het juist nu belangrijk om eraan te werken het opgebouwde vertrouwen van de omgeving vast te houden."

Het wonen langs de dijk neemt bij de dijkversterking een belangrijke plek in. De oplossing is zo gekozen, dat bijna alle woningen kunnen blijven staan. Ook blijft het typerende verloop van de dijk met zijn scherpe knikken en bochten behouden. De nieuwe dijk wordt een stuk breder door bermen aan de binnenkant en buitenbermen aan de buitenkant van de dijk.

Bestaande waarden in het dijklandschap zoals dijklinten, historische kernen, wielen, monumentale bomen en schaardijken hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze van het nieuwe tracé. Deze elementen zijn zoveel als mogelijk gehandhaafd om de geschiedenis van het rivierenlandschap herkenbaar te houden. De monumenten die aanwezig zijn langs het gehele tracé blijven gehandhaafd, het peilschaalhuisje wordt herplaatst.

De weg blijft bovenop de dijk, behalve bij de omdijkingen. Met name door het bochtige verloop op sommige plekken langs de rivier en bij de open komgronden in het westen biedt de nieuwe dijk weer prachtige vergezichten.

Wethouder Ed van Sambeek van gemeente Lingewaal geeft aan: ,,Ik zet me in voor een dijkversterking waarvan we op de langere termijn zeggen dat het zinvol was en heeft geleid tot een grotere gebruikswaarde."

COMPENSATIEPROJECTEN Omdat zoveel mogelijk woningen behouden blijven wordt de dijk ook buitendijks versterkt. Dit mag in sommige gevallen, mits dan ook ingezet wordt op maatregelen die de opstuwing bij hoogwater weer 'wegwerken'. Daarom zullen er ook werkzaamheden in de uiterwaarden worden voorbereid, zoals de Woelse Waard, Heuffterrein, Bovenwaard Herwijnen en Crobsche Waard. Dit biedt naast de benodigde compensatie ook kansen voor ontwikkeling van de Kaderrichtlijn Water en andere initiatieven van derden. De overheden vinden het een flinke uitdaging om deze compensatieprojecten straks op de juiste tijd en plaats uit te voeren. De wil is er om dit te doen.

VERKEER EN RECREATIE De dijk blijft verkeersluw met een tweetal fietssuggestiestroken. Het verkeer blijft gemengd. Op het dijktracé zijn bij een aantal markante plekken met een goed zicht op de rivier bijzondere uitkijkpunten gepland. De dijk wordt interessanter en aantrekkelijker gemaakt voor recreanten door het realiseren 'brandpunten': bankjes of stalletjes op de dijk en boulevards bij dorpskernen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie