Afbeelding
archief

Effecten op watervogels en meervleermuis goed in beeld bij dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

24 juli 2020 om 11:27 Natuur en milieu

GORINCHEM Het aangevulde milieueffectrapport voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg brengt de effecten op watervogels en meervleermuis goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Wel beveelt zij aan te verduidelijken hoe archeologische vondsten bij de uitvoering behouden blijven. De provincie Gelderland had de Commissie gevraagd de inhoud van het aangevulde rapport te beoordelen.

Het waterschap Rivierenland wil de dijk langs de noordzijde van de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg versterken om aan veiligheidsnormen te voldoen. Voordat de provincie Gelderland besluit over het benodigde projectplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder adviseerde de Commissie om het rapport aan te vullen met informatie over archeologie en beschermde diersoorten als watervogels en meervleermuis.

Het aangevulde rapport beschrijft dat de dijkversterking op een moment en manier wordt uitgevoerd die schade aan beschermde diersoorten voorkomt.

Ook is nu duidelijk waar archeologische vindplaatsen zijn en hoe hier in het ontwerpproces rekening mee is gehouden. Wel zal op acht plekken pas bij de uitvoering blijken of archeologische waarden aanwezig zijn. Hiervoor beveelt de Commissie aan vooraf duidelijk te maken hoe een archeologische vondst kan worden behouden.

Met het aangevulde rapport heeft de provincie voldoende informatie om te besluiten over het dijkversterkingsproject.

advertentie
advertentie