Afbeelding
Gemeente Molenlanden

Molenlanden zet in op herstel bij Begroting 2022

17 oktober 2021 om 13:50 Overig

ARKEL Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad van Molenlanden een sluitende begroting aan met een positief resultaat van 424.000 euro. De begroting is opgesteld in het kader van herstel: de coronacrisis heeft ook impact gehad in 

Molenlanden. Tegenslag is merkbaar op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied. Er is aandacht nodig voor de menselijke maat bij het doorontwikkelen van Molenlanden. 2022 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen waardoor bestuurlijke prioriteiten kunnen wijzigen. De begroting bevat daarom minder nieuw beleid dan andere jaren. 

MENSELIJKE MAAT Wethouder Bram Visser: ,,In de coronaperiode hebben inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen veel steun gehad aan elkaar, verenigingen, de kerk en andere verbanden en ons als overheid. De gevolgen van de coronacrisis voor het komend begrotingsjaar zijn nog onzeker, maar we pakken dat op z’n Molenlands samen op. We hebben gesproken over wat nodig is om met aandacht voor de menselijke maat Molenlanden door te ontwikkelen. Dit komt terug in het Samenlevingsprogramma, deze begroting, maar bovenal in de vorm van maatwerk.” 

NA DE CRISIS Bij alle maatschappelijke opgaven wordt uitgegaan van de kracht en waarden die al in onze gemeente aanwezig zijn, zoals de landschappelijke kwaliteit van het open landschap. Visser: ,,Belangrijke opgaven voor de komende jaren zijn het herstel en doorontwikkeling van de samenleving na de crisis. We sluiten met deze begroting aan op de vele initiatieven die onze dorpen en vestingstad leefbaar maken. Daar zit de energie om zaken in beweging te krijgen en te ontwikkelen. Verder zet de gemeente in op thema’s zoals het realiseren van betaalbare koopwoningen, economie en recreatie, meedoen en we hebben onverminderde aandacht voor de (sociale) veiligheid van onze inwoners.”

EXTRA GELD NAAR JEUGDZORG De behoefte aan (jeugd)zorg blijft groot, terwijl de betaalbaarheid onder druk staat. Het Kabinet heeft extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de tekorten in de Jeugdzorg. Ook werkt de gemeente door aan de noodzakelijke verandering op het gebied van afval, duurzaamheid, energie en klimaat. Om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers waar te kunnen maken is vooral capaciteit en kwaliteit een speerpunt voor de organisatie. En  de invoering van de Omgevingswet, de veenweidestrategie en de Green Deal zullen vanzelfsprekend ook ruimschoots aandacht krijgen in 2022. Net als de aanpak van eenzaamheid. Molenlanden houdt vast aan de geplande activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer. 

FINANCIËN OP ORDE Wethouder Visser: ,,Ik ben blij dat we met elkaar tot een begroting met een positief saldo van 424.000 euro zijn gekomen. Ook het meerjarenperspectief is positief, maar vraagt blijvende financiële waakzaamheid met het oog op toekomstige investeringen. Om de stijging van de woonlasten te beperken, stelt het college voor aan de raad om inwoners in 2022 een tegemoetkoming van € 50 per huishouden toe te kennen. Deze tegemoetkoming komt ten laste van de Algemene Reserve.” 

De begroting wordt op 2 november in de gezamenlijke Commissievergadering en op 9 november in de Besluitvormende Raad behandeld door de gemeenteraad van Molenlanden. Kijk op www.molenlanden.nl/begroting-en-kadernota

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie