Afbeelding
Re-integratietrajecten

Voorkom loonsancties door de invloed van COVID-19 op re-integratietrajecten

Partnercontent

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u personeel in dienst? Dan hebt u wellicht te maken met ziekteverzuim. Misschien is een van uw medewerkers zelfs langdurig ziek en is er sprake van een re-integratietraject. Het proces dat hierbij komt kijken, is complex en vraagt om een zorgvuldige blik. Kort nadat het coronavirus begin maart uitbrak, waren de gevolgen hiervan direct merkbaar. COVID-19 heeft niet alleen impact op ons persoonlijke leven, maar beïnvloedt ook ons arbeidsleven. Het is daarom verstandig om u als werkgever te verdiepen in de materie rondom re-integratietrajecten in tijden van corona. Het UWV probeert op dit vlak extra duidelijkheid te verschaffen. Bij het beoordelen van de re-integratie inspanningen door de werkgever, blijft de Werkwijzer Poortwachter van het UWV het uitgangspunt. Die heeft een aanvullend addendum opgesteld over de beoordeling in de corona-periode. Als de ergste piek achter de rug is, blijft het UVW rekening houden met de invloed die het virus op re-integratietrajecten heeft.

Volledig re-integratieverslag 

Hoewel het UVW onderkent dat re-integratie in coronatijd de nodige obstakels kent, moet u toch alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer geen kansen misloopt. Om aan te tonen dat u dit heeft gedaan, dient u ook de eventuele invloed die het virus op het traject heeft vast te leggen. Indien er een re-integratietraject loopt, hoort u hiervan een speciaal verslag (RIV) bij te houden. Ieder document dat inhoudelijk aan het traject is verbonden, moet in het RIV worden bijgevoegd. Als gevolg van de maatregelen omtrent COVID-19 bestaat het risico dat er bepaalde documenten onvolledig zijn of zelfs ontbreken. Als dit het geval is, bent u verplicht om dit in de betreffende stukken of in een apart document aan te geven. De mogelijkheid bestaat dat aan het einde van het tweede ziektejaar blijkt dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht. Als werkgever moet u dan kunnen toelichten hoe het coronavirus op het re-integratieproces van invloed is geweest. Het UWV bepaalt of de onderbouwing gegrond is. Om loonsancties te voorkomen, is het dus van groot belang om het RIV volledig bij te houden.

Loondoorbetalingsverplichting 

Het UVW neemt onder de loep of er een gerechtvaardigde reden is voor het feit dat de inspanningen voor de re-integratie niet afdoende zijn. Dit staat ook wel bekend als deugdelijke grond. U kunt gedwongen worden om het loon van een zieke werknemer door te betalen als het UWV stelt dat er geen sprake is van een deugdelijke grond. Een belangrijke voorwaarde voor u als werkgever is hierbij dat u in de gelegenheid moet krijgen om de zaken waarin u tekort bent geschoten, te herstellen. Het UWV legt u geen verlengde loondoorbetalingsverplichting op als blijkt dat het herstel van de tekortkomingen onmogelijk is door invloeden van corona.

Hulp van professionals 

U kunt een bekortingsverzoek indienen voor een loonsanctie, als het door de invloed van corona niet mogelijk is om tekortkomingen te herstellen. Er is een speciaal document waarin u de periode dat het herstel onmogelijk was en de redenen daarvan kunt omschrijven. In conflictsituaties blijft de mogelijkheid bestaan om een deskundigenoordeel aan te vragen. Ook hier gaat het om veelomvattende, complexe situaties. Daarom is het aan te raden om de hulp van professionals in te schakelen, bijvoorbeeld van de landelijk opererende arbodienst Preventix. Hun ervaren adviseurs en bedrijfsartsen hebben een brede expertise in alle processen rondom re-integratie. Door hoofdpijn-dossiers aan een grondige analyse te onderwerpen, zijn zij vaak in staat om de pijnpunten weg te nemen. Om het ziekteverzuim aanzienlijk te verkorten en kosten voor werkgevers zo laag mogelijk te houden, kunnen zij ook een arbeidsdeskundige check uitvoeren. 

advertentie