niet volgens de regels genomen’

Nieuws

Er is een schriftelijke twist ontstaan tussen het college van B en W en de oppositie over bevoegdheden, omschreven in de gemeentewet. In mei is de ontwikkelingsovereenkomst met Den Breejen in vertrouwelijkheid aan de raadsleden toegestuurd met het verzoek aan de raad om hierop te reageren, zoals omschreven in artikel 160 van de gemeentewet.

GORINCHEM - Het besluit van het college van B en W, om in te stemmen met de bouw van vier huizen in de tuin van Den Breejen langs het Lindelaantje, is volgens de oppositie niet volgens de regels genomen. Het college heeft op 23 juni besloten om de overeenkomst met De Breejen onveranderd aan te gaan. Dat was dus twee dagen voor de raadsvergadering van 25 juni, waarin het bestemmingsplan Haarwijk-Zuid is vastgesteld.

De oppositie, CDA, SP en GroenLinks, hebben 8 juni gezamenlijk gereageerd. Na het zomerreces, op 28 juli kwam het antwoord van het college van B en W waarin gesteld wordt dat de overeenkomst met Den Breejen een bevoegdheid is van het college van B en W en dat het besluit al voor de raadsvergadering was genomen.

De oppositie kan zich niet vinden in deze gang van zaken. ,,In de zin van artikel 160 is het college verplicht het besluit voor te leggen aan de gemeenteraad. Het heeft ons verbaasd dat u, nog voordat de raad een uitspraak kon doen, de overeenkomst al was gesloten,” aldus de brief van Cees van der Roest namens de oppositie. ,,Als uw college prijs stelt op het vernemen van de wensen en bedenkingen van de raad, dan is het wellicht aan te bevelen de raad ook in de gelegenheid te stellen een uitspraak te doen.”

Protest

Zoals gemeld in deze krant was er tijdens de raadsbijeenkomsten in juni veel weerstand tegen de bouwplannen in Haarwijk-Zuid. Omwonenden hebben zich verenigd om gezamenlijk tegen de hoogbouw op het terrein Sparta-Athene, waar vroeger het gymnasium stond, te procederen.

Ook kant deze groep zich tegen de bouw van vier huizen in de tuin van Den Breejen. De oppositie voerde hiertegen argumenten aan zoals de monumentenstatus van het vroegere De Vries Robbépand en de mooie omgeving van het Lindelaantje.

advertentie
advertentie