,,Tegelijkertijd beseffen we dat het nog niet af is en zien we duidelijk dat er zorgen leven onder onze inwoners rondom bijvoorbeeld windturbines."
,,Tegelijkertijd beseffen we dat het nog niet af is en zien we duidelijk dat er zorgen leven onder onze inwoners rondom bijvoorbeeld windturbines." Pixabay

Provinciale Staten stellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vast; zorgen inwoners blijven

18 juni 2021 om 18:31 Natuur en milieu

GORINCHEM Op 16 juni 2021 hebben Provinciale Staten de RES 1.0 Alblasserwaard vastgesteld. Na de eerdere vaststelling door de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden op 13 april kan de RES 1.0 nu op 1 juli 2021 worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Zorgen van inwoners - met name rond de komst van windturbines - blijven, zo erkent wethouder Eelke Kraaijeveld van de gemeente Gorinchem.

,,We zijn blij met de vaststelling van de RES 1.0 door Provinciale Staten”, reageert Kraaijeveld. ,,Zo is er een belangrijke basis gelegd om samen werk te kunnen maken van het Klimaatakkoord en een duurzame toekomst. Tegelijkertijd beseffen we dat het nog niet af is en zien we duidelijk dat er zorgen leven onder onze inwoners rondom bijvoorbeeld windturbines. Dat begrijpen we en nemen we dan ook zeer serieus. We benadrukken dat er zoekgebieden voor windturbines zijn aangewezen en er eerst nog veel moet worden uitgezocht. We gaan nu alles goed op een rij zetten. In de vervolgfase gaan wij volop mogelijkheden creëren voor inwoners, bedrijven en betrokkenen om het gesprek te voeren. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, wordt dat gelukkig makkelijker. Molenlanden en Gorinchem zitten hier heel duidelijk in. Dit lukt alleen samen en samenwerking slaagt alleen met een goede dialoog.”

AANDACHTSPUNTEN PROVINCIALE STATEN Op 16 juni hebben Provinciale Staten (PS) de Regionale Energiestrategieën in de Provincie Zuid-Holland, waaronder de RES 1.0 Alblasserwaard, vastgesteld. Voor de RES Alblasserwaard is een aantal aandachtspunten meegegeven voor de ruimtelijke uitwerking van de zoekgebieden voor windenergie. Gedegen onderzoek wordt gevraagd naar de effecten op en eventuele compensatie van natuur in zoekgebied Avelingen. Dit zoekgebied ligt gedeeltelijk in het NatuurNetwerk Nederland met de zogenaamde NNN-Status. 

Daarnaast hebben PS gevraagd om een visuele, ruimtelijke verkenning uit te voeren gericht op de meest geschikte opstelling. Voor zoekgebied A15-Oost is aandacht gevraagd voor de beleving van (weg)gebruikers en inwoners van de regio’s daaromheen. Via een aantal moties is specifiek aandacht gevraagd voor lokaal eigenaarschap, draagvlak, participatie en netimpact. Dit sluit aan bij de eerder door de gemeenteraden aangegeven aandachtspunten.

AANDACHTSPUNTEN GEMEENTERADEN In RES-regio Alblasserwaard is de afgelopen jaren een intensief participatieproces met de samenleving doorlopen. Deze participatie heeft geleid tot kritische, neutrale en positieve reacties op de klimaatopgaven waaraan gewerkt wordt. Bij vaststelling van de RES 1.0 op 13 april is in de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden specifiek aandacht gevraagd voor gezondheidseffecten van windmolens door het hanteren van een minimale afstandsnorm van 500 meter tot woongebieden en het in lijn met een RIVM-advies toepassen van strengere geluidsnormering. Daarnaast zijn aandachtspunten benoemd rond natuurwaarden, lokaal eigenaarschap van wind- én zonprojecten, inzet op participatie, oog houden voor innovaties en alternatieven en focus op bedrijven bij de RES-uitvoeringsagenda. De raden hebben hiervoor moties en een amendement ingediend.

AMBITIE RES ALBLASSERWAARD In de RES Alblasserwaard 1.0 staat de ambitie om in 2030 in de regio 20% energie te besparen en 35% duurzame elektriciteit op te wekken door middel van zon en wind (0,32 TWh)Daarnaast laat de RES 1.0 zien hoe de regionale warmtestructuur is en hoe er wordt ingezet op innovatieve technieken. De bedoeling is dat daarmee de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde wordt beperkt. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie