De gemeente zoekt nog steeds naar een exploitant voor de Nieuwe Doelen
De gemeente zoekt nog steeds naar een exploitant voor de Nieuwe Doelen BDU Media

Europese aanbesteding voor exploitatie Nieuwe Doelen lijkt onvermijdelijk

Podiumkunsten

GORINCHEM De gemeente Gorinchem ontkomt niet aan een Europese aanbesteding voor de exploitatie van de Nieuwe Doelen. Dat valt op te maken uit het onafhankelijk juridisch advies dat ze heeft ingewonnen bij Hekkelman Advocaten. 

BIDBOOK Diverse raadsleden hadden in september bij het college aangedrongen op het onafhankelijke juridisch advies over de aanbestedingsprocedure uit onvrede over de gang van zaken rond de zoektocht naar een nieuwe exploitant. In april verscheen het bidbook voor de nieuwe exploitant en tien partijen schreven in. Negen van hen hadden een gesprek met de gemeente. Na die gesprekken volgde de conclusie dat een Europese aanbesteding onontkoombaar was. Niet alleen raadsleden waren verrast over die uitkomst, ook het bedrijf Move, een van de tien inschrijvers uitte kritiek op de gevolgde procedure en miste de dialoog die in het bidbook werd aangekondigd. Een deel van de raad was ook kritisch omdat zij de ingediende plannen niet mochten inzien vanwege een mogelijke noodzakelijke Europese aanbesteding. 

CONCESSIEOPDRACHT Uit het bidbook was eerder niet op te maken dat een Europese aanbesteding nodig was, maar Hekkelman Advocaten schrijft dat die aanbesteding onvermijdelijk is. De gemeente zal geen huurovereenkomst, maar een concessieopdracht voor diensten gaan afsluiten, zo is de conclusie van Hekkelman Advocaten. ,,Ik acht het niet goed mogelijk om een overeenkomst te sluiten die recht doet aan de bedoeling van de gemeente zoals deze uit het bidbook naar voren komt”, zo schrijft Hekkelman in het advies. Omdat sprake zal zijn van een meerjarige overeenkomst wordt de waarde van de concessieopdracht gebaseerd op het totaal bedrag van de gehele looptijd. Daarmee zal het drempelbedrag van 5.350.000 euro vrijwel zeker worden overschreden en is een Europese aanbesteding verplicht. Daarbij is niet alleen de hoogte van de exploitatiesubsidie van de gemeente bepalend, maar ook de inkomsten van exploitant.

SELECTIECRITERIA ,,Naar mijn oordeel kan uit de procedure tot nu toe geen verplichting voor de gemeente worden afgeleid om de opdracht aan één van de partijen die zich hebben gemeld te gunnen. Het bidbook bevat geen selectie- of gunningscriteria en vermeld duidelijk dat sprake is van een consultatieronde en dat er nog een ‘inschrijvingsronde’ volgt”, zo stelt Hekkelman in het juridische advies. Hekkelman Advocaten adviseert wel de huidige consultatieronde ordentelijk af te ronden en daarna over te gaan tot aanbesteding. De aanbesteding moet vooraf worden aangekondigd via TenderNed. Aan de Europese aanbesteding kunnen straks ook andere partijen meedoen, dan die inschreven op de eerdere consultatieronde volgens het bidbook. Mede op basis van het juridische advies werkt het college nu aan een raadsvoorstel voor de aanbesteding, dit wordt in december voorgelegd aan de raad.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie