De zoekgebieden voor windmolens
De zoekgebieden voor windmolens Gemeente Gorinchem

Zoeklocatie wind bij Groote Haar in Gorinchem plus vijf locaties in gemeente Molenlanden

9 november 2023 om 08:54 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM De colleges van gemeente Gorinchem en gemeente Molenlanden stellen zes locaties voor windturbines aan de gemeenteraden voor. Vijf locaties liggen in de gemeente Molenlanden, onder meer langs de A27 en langs de N214, in het midden en zuidwesten van de gemeente. Eén locatie bevindt zich ten noorden van Gorinchem bij Groote Haar, grotendeels op Gorinchems grondgebied. Op 28 november nemen beide gemeenteraden een besluit over de voorgestelde locaties. 

Op 8 november hebben de colleges van Molenlanden en Gorinchem een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraden gestuurd met een lijst van zes mogelijke locaties voor windenergie. Het voorstel komt voort uit een bestuurlijke afspraak om te zoeken naar alternatieven voor locatie Avelingen. De voorgestelde locaties sluiten aan bij de uitgangspunten die door de gemeenteraden zijn vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2024 volgt een participatietraject met inwoners en andere belanghebbenden. Het besluit over definitieve locaties voor windenergie volgt medio 2024.

ZES TOT TIEN WINDTURBINES

Bij de keuze van de locaties zijn natuurgebieden en erfgoed vermeden. Daarnaast is geprobeerd de impact op open landschappen zo beperkt mogelijk te houden. Uiteindelijk zijn naar verwachting een of twee locaties nodig om zes tot tien windturbines te plaatsen die samen ruim een kwart van het huidige elektriciteitsverbruik in Gorinchem en Molenlanden kunnen opwekken. De gemeenteraad van Molenlanden wilde ook kijken naar locatie Avelingen en zoveel als mogelijk windlocaties in Gorinchem. De colleges benoemen vanuit de uitgangspunten van de raden ook overwegingen bij Avelingen en duiden de invulling van locatie Gorinchem Noord.

DRAAGVLAK

Wethouder Mark de Boer: ,,De klimaatopgave is groot en daarom voel ik mij als wethouder Duurzaamheid extra verantwoordelijk voor een zorgvuldig traject waarbij inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zich gehoord voelen. Draagvlak is cruciaal om vaart te houden in de energietransitie. Ik ben er ook trots op dat we met dit voorstel als twee best verschillende gemeenten samen de schouders zetten onder de klimaatopgave, uiteindelijk is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.”

Daarom hecht ik in de participatie heel erg aan het mee laten delen van onze inwoners en de samenleving in de opbrengsten van windenergie

,,We zijn met volledig respect voor de uitgangspunten van de raad tot zes locaties in onze RES-regio gekomen. Als wethouder duurzaamheid besef ik dat dit voorstel voor inwoners tweeledig is. De opwek van duurzame windenergie is, zeker gezien de netcongestie die is afgekondigd voor een deel van onze gemeente, zeer noodzakelijk”, zo stelt wethouder Jan Lock van Molenlanden. ,,Juist ook om onze bedrijven vitaal te houden en te laten bijdragen aan een vitaal Molenlanden. Ik besef ook het sentiment rond windenergie. Daarom hecht ik in de participatie heel erg aan het mee laten delen van onze inwoners en de samenleving in de opbrengsten van windenergie.”

ONLINE ENQUETE

Bij de samenstelling van de voorlopige lijst is gekeken naar locaties die geen wettelijke of technische belemmeringen kennen. Vervolgens zijn deze locaties vergeleken met de uitgangspunten die door de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden zijn vastgesteld en het beleid van provincie Zuid-Holland. Inwoners hebben in augustus en september 2023 hun mening kunnen geven over de uitgangspunten voor de windverkenning. De resultaten van de online enquête waaraan 1.800 inwoners hebben deelgenomen, zijn ook meegewogen bij het samenstellen van de voorlopige lijst met zoeklocaties.

TUSSENSTAP

De lijst met voorlopige locaties is een tussenstap op weg naar het vaststellen van definitieve nieuwe locaties voor het plaatsen van windturbines in de Alblasserwaard. In het eerste kwartaal van 2024 worden extra onderzoeken uitgevoerd, bewonersparticipatie georganiseerd en gesprekken gevoerd met grondeigenaren en mogelijke initiatiefnemers. Op basis van deze informatie stellen de gemeenteraden medio 2024 de definitieve locaties voor windturbines vast. Provincie Zuid-Holland beoordeelt deze locaties vervolgens ook nog, naar verwachting in 2025. In het afwegingsproces tot nog toe heeft de provincie al volop meegedacht, zodat het provinciale beleid zo goed mogelijk is meegenomen. 

BEWONERS

In het participatievoorstel presenteren de colleges een methode waarin jong en oud, voor- en tegenstanders, kunnen meepraten over windenergie in de Alblasserwaard, in het bijzonder rondom de voorgestelde mogelijke zoeklocaties. Er worden onder meer werkgroepen per locaties voorgesteld. Inwoners, ondernemers, grondeigenaren of andere belanghebbenden uit Gorinchem en Molenlanden die betrokken willen worden in het participatieproces kunnen zich melden via duurzaam@gorinchem.nl. Rondom de geselecteerde locaties worden inwoners, ondernemers en grondeigenaren actief benaderd door beide gemeenten.


Artist Impression van windturbines bij Avelingen uit onderzoek van Bosch & Van Rijn - Bosch & Van Rijn

RES ALBLASSERWAARD

Gorinchem en Molenlanden werken samen met provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. De overheden zien het opwekken van 1.150 terajoule hernieuwbare energie, bestaande uit 51% zon en 49% wind, als essentiële ingrediënten van het zogenaamde RES-bod uit 2021. De huidige verkenning naar nieuwe zoekgebieden voor windenergie is onderdeel van een bredere inspanning om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen en voor het realiseren van energiezekerheid voor de Alblasserwaard. Naast het realiseren van meer windenergie zijn de RES-partners ook bezig met het uitvoeren van een ambitieus programma zon-op-dak, energiebesparing, netcapaciteit en innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie over de windverkenning is te vinden op de websites van gemeente Molenlanden en van gemeente Gorinchem.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Afbeelding
Hannie Visser-Kieboom
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie