De golfbaan in aanleg
De golfbaan in aanleg Waterschap Rivierenland

Voortgang saneren vervuiling golfbaan Spijk; onder meer onderzoek naar Chroom-6

2 september 2022 om 15:55 Natuur en milieu

SPIJK In augustus 2020 startte het saneren van de vervuilde grond bij de aan te leggen golfbaan bij Spijk. Dit was nodig door het verkeerd toepassen van staalslakken op dat terrein. Voor het saneren is een handhavingsovereenkomst met een plan van aanpak. Om de voortgang erin te houden, is een goede samenwerking met de eigenaar The Dutch en aannemer Sent One belangrijk, zo stelt de gemeente West Betuwe

De eigenaar en aannemer zijn verantwoordelijk voor het saneren van de vervuiling. De gemeente ziet toe dat zij de risico’s voor het milieu tot een minimum beperken. Sinds juni verkennen zij gezamenlijk een manier om de samenwerking te verbeteren.

De aannemer werkt aan het inperken van de directe risico’s voor het milieu. In het afgelopen jaar verwijderde hij op een groot deel van het terrein staalslakken. Deze liggen nu op het deel waar een geluidswal komt. Dit is een belangrijke eerste stap in het uitvoeren van het plan van aanpak.

DUURZAAM HERINRICHTEN The Dutch wil het deel van het terrein waarvan de grondkwaliteit goed is duurzaam herinrichten. Een optie is het in fasen aanleggen van zonnepanelen; een zogenoemde zonneweide. Een aantal delen is vrijgegeven om in gebruik te nemen. Op andere delen loopt nog onderzoek naar de kwaliteit van de grond waar eerst de staalslakken lagen. Het inpakken van de staalslakken verloopt wat trager. Dit inpakken is nodig om vervuiling door de staalslakken te stoppen.

VERTRAGING Op het deel waar de aannemer de staalslakken moest inpakken, is vertraging ontstaan. Dit komt door problemen met de uitvoering. De gemeente heeft met The Dutch en Sent One afspraken gemaakt om gezamenlijk te zoeken naar andere oplossingsrichtingen in relatie tot de ontwikkeling van de locatie. Dit draagt bij dat de staalslakken op een betere en een duurzame en veilige wijze worden ingepakt. De partijen zijn dit nu gezamenlijk aan het verkennen.

Het is in ieders belang om de voortgang van het saneren erin te houden. Dit moet gebeuren op een wijze die goed is voor het milieu. Dit geldt zowel voor de uitvoering als voor het monitoren van de vervuiling van bodem en grondwater. Met een intentieverklaring zeggen alle partijen toe om zich hier hard voor te maken.

LEK IN WATERBASSINS Op het terrein staan vier waterbassins. Deze zijn voor de opslag van (hemel)water dat in contact is geweest met de staalslakken. Door de droogte staan deze bassins nu leeg. Begin augustus stelde de Omgevingsdienst Rivierenland vast dat op de waterbassins zogenoemde ‘gasblazen’ zitten. Meerdere van deze gasblazen zijn stuk. De aannemer heeft geprobeerd deze gasblazen door deskundigen te laten repareren. Dit was helaas zonder succes.

Met het oog op de herfst neemt de urgentie toe om maatregelen te treffen. De bassins zijn niet meer volledig waterdicht. Dit betekent dat er een risico is dat vervuild (hemel)water in de bodem kan komen. Dit met alle mogelijke gevolgen voor de bodemkwaliteit en het milieu. Momenteel is er één noodopslag op het terrein. Dat is voor de komende periode met meer neerslag onvoldoende. Er komt een nieuw groot waterbassin op een harde ondergrond.

ONDERZOEK NAAR CHROOM-6 Onlangs kwam in het nieuws dat bij Tata Steel in IJmuiden Chroom-6 is aangetroffen in het grondwater. Van dit bedrijf komen de staalslakken die op het terrein in Spijk liggen. De eigenaar en aannemer startten direct een onderzoek. De gemeente laat momenteel aanvullend onderzoek doen.

De onderzoeken bestaan uit monsters van het grondwater, onderzoek van materiaal en luchtmonsters. Het luchtonderzoek kan de risico’s voor de volksgezondheid uitsluiten. Zodra alle uitslagen binnen zijn, vraagt dit om een goede analyse. Deze richt zich op het uitsluiten van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Dit gebeurt met advies van de gezondheidsdienst GGD. De gemeente verwacht de resultaten van het onderzoek en de analyse over twee weken te kunnen delen.

WAT IS CHROOM-6? Chroom-6 is een kankerverwekkend metaal dat in sommige soorten verf of coating zit. In vaste vorm is het geen gevaar. Kleine deeltjes kunnen wel schadelijk zijn bij een bepaalde concentraties. Die deeltjes komen onder meer vrij bij schuren en lassen. In de staalslakken komt het veel minder schadelijke Chroom-3 voor. Onlangs werd bekend dat onder bepaalde omstandigheden dit omgezet kan worden in Chroom-6. Het hangt sterk van de situatie af of dit schadelijk is voor milieu en volksgezondheid. Voor de omgeving en volksgezondheid gelden zeer strenge normen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie