Na het verschijnen van deze afbeelding groeide de onrust in de stad omdat het de mogelijke gevolgen van de RES ineens inzichtelijk maakte
Na het verschijnen van deze afbeelding groeide de onrust in de stad omdat het de mogelijke gevolgen van de RES ineens inzichtelijk maakte Rik Pellikaan

Vergadering raad Gorinchem over participatie RES eindigt in gedimdam over ‘overbodige’ motie

25 juni 2021 om 17:07 Overig

GORINCHEM De Gorinchemse raadsvergadering van donderdag 24 juni werd een latertje. Een van de redenen was de behandeling van het verzoek om inlichtingen over het participatieproces rond RES en windmolens op Avelingen-Oost. Die draaide namelijk uit op het nodige gedimdam over een motie van PvdA en Democaten Gorinchem.

door Louis van Oort

CU-SGP, SP, D66 en Fractie Van Maaren hadden aan het college gevraagd om duidelijk te maken hoe het toch kan dat zij allerlei kritische geluiden horen over het participatietraject rond die inmiddels beruchte Regionale Energie Strategie (RES), terwijl de wethouder een veel positiever beeld had geschetst. In ieder geval ten aanzien van het bedrijfsleven.

DAMEN Marjo Molengraaf (CU-SGP) trapte af: ,,Wij hebben een verzoek om inlichtingen gedaan, want bij de diverse besprekingen van de RES was bij mijn fractie het beeld ontstaan dat bedrijven op Avelingen heel positief stonden tegenover de plannen om daar windturbines te plaatsen. We waren dan ook verbaasd dat kort na het vaststellen van de RES door de Gorinchemse gemeenteraad een inspreker van Damen bij de Provincie een ontzettend negatieve insteek koos en stelling nam tegen de windmolens. Wij hebben destijds voor de RES gestemd onder voorwaarde dat de bedrijven daar de windmolens zouden willen. Er zouden periodieke gesprekken zijn gevoerd met grote bedrijven, dus ook met Damen. Zijn die gesprekken er daadwerkelijk geweest? Is de omslag van positief naar negatief wel gesignaleerd? Als dat zo is, waarom hebt u daar ons niet over geïnformeerd.”


Marjo Molengraaf: ,,Is de omslag van positief naar negatief wel gesignaleerd?” - Gemeente Gorinchem

BEDUVELD Everdien Haman van Gorcum Actief ging er meteen met gestrekt been in: ,,Het issue vanavond is onduidelijkheid en gebrek aan communicatie. We voelen ons beduveld. De raad en de stad zijn op het verkeerde been gezet met het idee dat het bedrijfsleven dit zou steunen. Dat blijkt niet het geval. Er is geen draagvlak voor 10 megaturbines zo dicht bij de bebouwde kom, of in de buurt van natuurgebied Avelingen. De participatie is mislukt en Gorinchem is daar door Provinciale Staten voor op de vingers getikt.”

Volgens Haman is de onrust pas ontstaan nadat via de familie Pellikaan een afbeelding was verschenen in onder meer De Stad Gorinchem over wat de inwoners te wachten staat als de plannen werkelijkheid worden. ,,Bewoners en bedrijven schrokken van het voorgestelde beeld.”

Dieuwertje Stevens (SP) sloot zich aan bij het koor: ,,Inmiddels hebben wij van meerdere bewoners en bedrijven moeten horen dat zij zich niet gehoord voelen. Toch zegt de wethouder dat hij het goed heeft gedaan. Dit siert de wethouder niet.”

ANDER GELUID De vergadering kreeg een wending nadat Jack Oostrum van de PvdA aan het woord was gekomen: ,,Ik kom toch met een ander geluid. Naar aanleiding van vragen over het participatieproces heeft het college razendsnel een uitgebreid antwoord gepresenteerd. Een antwoord waaruit blijkt dat het participatieproces breed is ingezet. Dat is begonnen in 2019, maar ook in 2020 en 2021 via online bijeenkomsten. Toch is de interesse pas echt gewekt toen een meer concreet zichtbaar beeld ontstond van het effect van de besproken ontwikkelingen. Het is goed dat in de volgende fase onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden én beperkingen voor windturbines in de onderzoeksgebieden Avelingen en langs de A15 Oost. Waarbij de participatie voor zowel bedrijven als inwoners gewoon doorgang kan vinden. Voor alle duidelijkheid: er is nog helemaal geen besluit genomen dat er windturbines kunnen worden geplaatst in genoemde gebieden. Daarom hebben wij samen met Democraten Gorinchem een motie opgesteld: Windpauze voor onderzoek en participatie.”

De strekking van de motie: in afwachting van de uitkomst van het participatieproces en landelijk onderzoek stemt de raad niet in met plaatsing van windturbines op Gorinchems grondgebied, anders dan de reeds toegezegd plaatsing op Grote Haar.


Jack Oostrum diende namens PvdA en Democraten Gorinchem de omstreden motie in - Gemeente Gorinchem

HOON De motie werd onthaald op hoon van de andere fracties. Niels van Santen (VVD) vond het volkomen overbodig, omdat Pvda en DG nu feitelijk zouden instemmen met eerdere moties uit 2020 en april van dit jaar. Molengraaf stond er hetzelfde in: ,,Heel bijzonder. Dit zijn twee partijen die eerder vonden dat er genoeg geparticipeerd was en dat we dus door moesten met de geit. Maar nu er verzet is uit de samenleving gaan ze draaien.”

Rutger van Breemen van GroenLinks noemde het zelfs nogal populistisch. ,,Het is toch volkomen logisch dat het participatieproces wordt afgewacht? Wat denkt u zelf, dat de wethouder zomaar wat molentjes gaat neerzetten? Echt een schande dat u dit indient.”

Renate van Maren noemde de motie zelfs ‘supertriest’ en ook Jacques Roeland van Stadbelang vond de motie overbodig.

SPELLETJES Van Oostrum verdedigde zich nog door te stellen dat PvdA en DG afzonderlijk van elkaar een gesprek hebben gehad met de Stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem. Daaruit zou naar voren zijn gekomen dat een duidelijke uitspraak van raad over een zorgvuldig participatieproces dringend nodig was. ,,Vandaar de motie, die niet als overval is bedoeld maar aangehouden kan worden tot de perspectiefnota van 8 juli, zodat er breder over gediscussieerd kan worden. “

Wij zijn een beetje klaar met deze spelletjes

Maar Molengraaf nam daar geen genoegen mee: ,,Ik spreek namens de gehele oppositie dat deze motie overbodig is, want het is gewoon het volgen van het proces. We vinden het een populistische motie over de rug van de raad. Wij zijn een beetje klaar met deze spelletjes. Als heer Oostrum hem zelf niet indient, dienen wij hem als oppositie in zodat er over gestemd kan worden.”

Oostrum: ,,Ik neem de uitgestoken hand graag aan, laten we hem gezamenlijk indienen.”

Molengraaf: ,,Nee voorzitter, of Oostrum dient hem in of wij dienen hem in.”

Enfin, een klucht in dertien delen dus. Na een schorsing kwam Oostrum toch over de brug: ,,Als het zo moet, dienen wij hem nu in en rekenen wij op steun.”

‘GEEN RARE SWITCH’ Pierre Schefferlie van mede-motie-indieners Democraten Gorinchem gaf toe dat zijn fractie haar grondhouding heeft veranderd: ,,Op basis van wat er leeft in de stad willen wij uitdrukken dat het stoplicht voor de komst van windturbines wat ons betreft niet meer op groen staat maar op rood. We zien een breed draagvlak, zeker in de wijken, als een must. Windturbines zouden pas mogelijk zijn wanneer onderzoeken op allerlei fronten, maar zeker ook op gebied van draagvlak, een positief signaal afgeven – en ik ben daar best somber over. Voor ons is de motie vooral een herstel op onze standpunten. Het is zo’n ontzettend dynamisch proces. Gedachten kunnen wisselen hoe je hiermee omgaat. Dat is geen rare switch, je moet gewoon kijken wat er leeft en speelt. Kennelijk hebben we met elkaar iets gemist, laten we dat beter doen.”

Met een kern van bedrijven hebben we periodiek gesproken  

KENNIS Voordat de motie in stemming werd gebracht, kwam de verantwoordelijke wethouder Eelke Kraaijeveld (PvdA) nog met antwoorden op eerdere vragen. Hij gaf aan dat er wel degelijk van het begin af aan met bedrijven is gesproken. ,,In die gesprekken, in webinars en bij dialoogtafels merk je dat er veel kennis ontstaat. Ook vanuit hun kant hoor je dan zaken als: deze onderzoeken zien wij in Europa, dit weten wij over tiphoogtes et cetera. Op die manier prikkelen ze ons natuurlijk ook om na te denken: wat gebeurt er allemaal? Natuurlijk blijven wij luisteren. Met een kern van bedrijven hebben we periodiek gesproken en per post hebben we ze allemaal aangeschreven. Het vaststellen van de RES is geen eindpunt. Laten we nou eerst eens alles op een rij zetten. Die vraag om een pauze snap ik dan ook goed. En ook hoe we het vervolgproces met participatie kunnen vormgeven.”

Over de gesprekken met Damen zei Kraaijeveld dat hij de draai niet helemaal had zien aankomen: ,,Afgelopen jaar en vrij recent hebben wij met hen gesproken. Damen gaf aan dat de aansluiting van het bedrijf op het proces onvoldoende is geweest. We hebben verkennende gesprekken gevoerd waarin de standpunten van Damen nog niet helemaal gevormd waren. Dat is bij de Provinciale Staten wél zo verwoord. Wij waren daarvan niet op de hoogte. In de gesprekken die ík met ze had, bleken zeker de zorgen, maar ook de openheid van het gesprek om daar nog eens verder over door te praten.” 

Kraaijeveld zegde vervolgens op vragen van Haman nog toe vlak voor of na het zomerreces nog met een kaart te komen met locaties die overblijven voor verder onderzoek.

En over het participatieproces: ,,Het helpt wel dat we weer meer fysieke bijeenkomsten kunnen beleggen. Aanvullend op de digitale bijeenkomsten, waar weer andere mensen op af zijn gekomen. In die zin is er ruimte voor verbetering. Ik zie de motie vooral als een politiek signaal vanuit de raad om duidelijkheid te geven aan de mensen in de stad.“


Ilhan Tekir zette de zaak uiteindelijk op scherp voor de wethouder - Gemeente Gorinchem

INTENTIE Oostrum onderstreepte deze woorden: ,,Wat er ook allemaal is gezegd en overlegd over de RES: het heeft niet geleid tot meer rust in de stad. En dat was de intentie van deze motie. De bedoeling was om raadsbreed te laten zien waar behoefte aan is, namelijk de uitkomst van onderzoek en proces kan ook zijn dat er géén windturbines komen in de zoekcriteria.”

Maar de oppositie was niet onder de indruk. Molengraaf bleef het ongeloofwaardig vinden: ,,Dit is heel duidelijk om het gezicht te redden richting de stad.”

Ook Martijn Hassouna van D66 sprak nog eens verbazing uit over de motie. ,, Een bijzonder vervolg van deze soap die lijkt te zijn ingezet door de verkiezingen. Het voelt alsof u uw hachje probeert te redden.”

Haman gooide er nog maar eens een stevige uitspraak tegenaan: ,,Een ongekende politieke draai. Het lijkt of er met het oog op de verkiezingen iets gered moet worden. Wij zullen de motie dan ook niet steunen.”

De motie werd met 16 tegen 8 stemmen verworpen 

Ilhan Tekir (D66) zette de zaak uiteindelijk op scherp: ,,Zou u zonder deze motie geen rekening hebben gehouden met participatieproces en vervolgonderzoeken? Cruciaal om te weten of dit een overbodige motie is”, vroeg hij aan de wethouder. Die gaf na enige aarzeling toe: ,,Natuurlijk zouden wij dat doen. Maar daarmee is het geen overbodige motie. De intentie van de motie was – volgens mij - dat de raad zich hiermee duidelijk uitspreekt.”

Maar daarmee overtuigde hij onvoldoende raadsleden. De motie werd met 16 tegen 8 stemmen verworpen. De teneur van de verschillende stemverklaringen was dat de wethouder voldoende toezeggingen had gedaan en dat de motie dus volstrekt overbodig was.


Het college gaat dus meer werk maken van de participatie over de RES, zo maakte Kraaijeveld duidelijk. ,,Het wordt nog een heel lang proces, van jaren. En het gaat er wel om dat we zoveel mogelijk proberen het draagvlak in de stad op te zoeken. We moeten het echt met z’n allen doen. “

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie